free bootstrap theme

Algemene informatie AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Wat houd de AVG voor u in tijdens uw bezoek aan Linda Care.
Tijdens een eerste bezoek aan Linda Care wordt er mondeling toestemming gevraagd voor de volgende punten.

• U geeft toestemming voor het opnemen van uw N.A.W.-gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer etc. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor administratie, facturering en contact met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige, podotherapeut.

• U geeft toestemming voor het opnemen van uw BSN-nummer en verzekeringsgegevens. Voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing/contact met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar.

• U geeft toestemming voor het opnemen en noteren van uw voetklachten op een papier en/of digitale voetenkaart. Voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/verzorging van uw voetproble(e)m(en). Ook voor collegiaal overleg en/of eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.

• U geeft toestemming voor het vastleggen van uw medische gegevens die van groot belang zijn voor uw voetbehandeling. Zoals: allergie(en), medicijn gebruik, huidproblemen, het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.

• U geeft toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto’s van uw voetproblemen. Met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of verwijzing naar andere (medische) disciplines.


Gegevens over u worden, uiteraard na overleg met u, alleen gedeeld met bijvoorbeeld een (huis)arts, podotherapeut of collega pedicure. Bij deze laatste zal GEEN naam vermeld worden. Bij foto’s zorgt Linda Care ervoor dat uw gezicht er niet op komt. Het gaat immers om uw voeten!
Mocht u om wat voor rede geen toestemming willen geven aan bovenstaande. Is dat uw recht!

Het is ten alle tijden ook mogelijk om een reeds ondertekende overeenkomst weer in te trekken.
Echter Anoniem kan er geen behandeling plaats vinden bij Linda Care.
U heeft altijd de mogelijkheid om bij Linda Care een kopie van uw dossier op te vragen.
Dit kan per: Aangetekende brief of Tijdens uw bezoek 

Uw dossier opvragen per e-mail is om privacy redenen niet mogelijk.

Linda Care neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, Neem dan contact met mij (Linda Care) op.

Mijn (Linda Care) plicht op het moment dat er een datalek, verlies, en/of diefstal is zal ik deze gelijk melden bij de toezichthouder de autoriteit persoonsgegevens.

Tevens wil Linda Care u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Linda Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Linda Care hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia: zolang u klant blijft 
Medische gegevens: zolang u klant blijft
Voetproblemen/foto’s: zolang u klant blijft
Afspraken: blijft bewaard 7 jaar ivm belastingdienst
Adres

Black Alicante 112
6851 VK Huissen


Contactgegevens

Email: info@lindacare.nl                    
Telefoon: 06-22992554 

Links

www.provoet.nl
www.pedicureinkoop.nl
www.procert.nl


Afspraak vergeten?


Wanneer u uw afspraak niet minimaal 24 uur van te voren heeft afgezegd of u uw afspraak vergeten bent, zal de gereserveerde behandeling in rekening gebracht worden.

Copyright lindacare.nl
Alle beelden en teksten van deze pagina mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt